Regulamin Hotelowy

WŁAŚCICIELE HOTELU „AMALIA” W KUDOWIE ZDROJU WYSOKO CENIĆ BĘDĄ PAŃSTWA WSPÓŁPRACĘ W PRZESTRZEGANIU REGULAMINU, KTÓRY SŁUŻYĆ MA ZAPEWNIENIU SPOKOJNEGO I BEZPIECZNEGO POBYTU NASZYCH GOŚCI.

 

 

 

REGULAMIN HOTELOWY

&1
PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji, meldunku lub zapłatę należności za pobyt w Hotelu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu „Amalia” przy ul .Zdrojowej 35 w Kudowie Zdrój.

&2
DOBA HOTELOWA
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godz.15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej należy zgłosić w recepcji. Za przedłużenie doby hotelowej naliczona zostanie opłata w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
4. Dobę hotelową można przedłużyć maksymalnie do godz.17:00.
5. Gość w trakcie meldunku otrzymuje kartę hotelową, która służy do otwierania drzwi wynajmowanego pokoju oraz potrzebna jest do uruchomienia przepływu prądu w pokoju.
6. W cenę doby hotelowej wliczone jest śniadanie. Śniadanie serwowane jest w godzinach 8:00-10:00 w Sali śniadaniowej „Beatrix”, poziom -1.
7. Dla bezpieczeństwa Gości oraz personelu główna brama wjazdowa oraz drzwi wejściowe główne, jak i drzwi od strony parkingu, zamykane są o godzinie 23:00, a otwierane o godzinie 6:00 dnia następnego. Wszelkie późniejsze przyjazdy do obiektu prosimy zgłaszać w Recepcji.

&3
REZERWACJA I MELDUNEK
1. Podstawą do zameldowania Gości jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości.
2. Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe .W przypadku odmowy recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania karty hotelowej do pokoju.
3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
4. Osoby niezameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym. Wyłącznie w przypadku odwiedzin naszych Gości hotelowych, osoby odwiedzające mogą przebywać w pokojach hotelowych od godz. 8:00 do godz. 22:00.
5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

&4
USŁUGI
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o niezwłoczne ich zgłaszanie do recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
2. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatne następujące usługi:
udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem &5 ust.2 Regulaminu,
przechowywanie bagażu Gościa,
monitorowany parking hotelowy,
dostęp do Internetu Wi-Fi,
zamówienie kwiatów lub innych upominków,
zamówienie taksówki lub innego transportu,
dodatkowe doposażenie pokoju (dodatkowe ręczniki, pościel,
suszarka do włosów),
udostępnienie deski do prasowania i żelazka na życzenie Gościa,
możliwość zgłoszenia potrzeby skorzystania z usług pralni hotelowej. Jest to usługa dodatkowo płatna z zastrzeżeniem & 5 ust. 4 Regulaminu.

&5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy, winy zwierzęcia lub winy odwiedzających ich osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz opuszczenie Hotelu.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
5. W pokojach hotelowych obowiązuje zakaz palenia. W razie niedostosowania się do w/w zakazu pobierania będzie opłata karna w wysokości 1000 PLN za każdorazowe złamanie zakazu. Goście mogą palić w miejscach do tego wyznaczonych.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest : używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
7. Zabrania się przestawiania mebli oraz sprzętów będących na wyposażeniu pokoi.

&6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu recepcji.
2. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości , znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
3. Hotel nie odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te były zaparkowane na parkingu hotelowy czy poza terenem Hotelu.

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone rzeczy oddane do pralni hotelowej, które będą prane według zaleceń producenta lub na wyraźną prośbę Gościa w wyznaczony przez niego sposób.

&7
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.
3. Pozostawione artykuły spożywcze w nieotwartych wcześniej opakowaniach będą przechowywane przez 24 godziny.

&8
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu oraz terenie wokoło Hotelu.
2. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych (Dz.U. z 2002r. nr 101,poz.926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Amalia *** z siedzibą w Kudowie Zdroju dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
3. Zakazuje się na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują Gości Hotelu.